បើមានពេលតែ ១នាទី មើលហើយពិចារណាតាមការគួរនៃ ៤៥ រូបភាព ពីជីវិតដ៏ឆ្កួតលីលា នៃពិភពលោកសម័យទំនើប នាពេលបច្ចុប្បន្ន!

យើងអាចនិយាយបានច្រើនយ៉ាងអំពីពិភពលោកទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ តើមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចនឹងបន្ទោសចំពោះស្ថានភាពសង្គមសព្វថ្ងៃនេះឬទេ?

លោក Anorexia Nervosa បានគូររូបអំពី អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដាក់ក្នុងបណ្តាញសង្គមនិងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នកគំនូរខាងលើ។ លោកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីន ជាវិចិត្រកររូបគំនូរដែលបង្ហាញពីគុណវិបត្តិនៃសង្គមដែលយើងតែងតែមិនអើពើនុះ។

1

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 45

2

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 44

3

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 43

4

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 42

5

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 41

6

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 40

7

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 39

8

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 38

9

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 37

10

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 36

11

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 35

12

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 34

13

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 33

14

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 32

15

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 31

16

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 30

17

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 29

18

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 28

19

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 27

20

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 26

21

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 25

22

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 24

23

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 23

24

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 22

25

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 21

26

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 20

27

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 19

28

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 18

29

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 17

30

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 16

31

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 15

32

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 14

33

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 13

34

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 12

35

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 11

36

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 10

37

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 9

38

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 8

39

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 7

40

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 6

41

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 5

42

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 4

43

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 3

44

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 2

45

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 1

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ សូមជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នា​ សូមអរគុណ!

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ thinkinghumanity