បងា្ករការខ្សោះជាតិទឹក ព្យាបាលជំងឺភ្នែក និងស្បែកស្ងួតជាមួយនឹងទឹកម្នាស់ ត្រសក់ និងជីអង្កាម

ការខ្សោះជាតិទឹកកើតមានឡើង នៅពេលដែលខ្លួនរបស់យើងបាត់បង់ទឹកច្រើន។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរទឹកចេញពីកោសិកា និងរូបកាយយើងច្រើនជាងទឹកដែលយើងបានផឹក។...